กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ

สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:101001) 1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (ผู้รับผิดชอบ:นางอินทุภา ทองพันชั่ง)
698,018.00  
1,562,747.00  
890,407.00  
56.98  
05/07/2565
  (kpi_id:101002) 2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ผู้รับผิดชอบ:นางอินทุภา ทองพันชั่ง)
58.00  
143.00  
78.00  
54.55  
05/07/2565
  (kpi_id:101003) 3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ผู้รับผิดชอบ:นายคณาวุฒิ มั่นอยู่)
0.00  
22.00  
22.00  
100.00  
10/02/2565
  (kpi_id:101004) 4. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ผู้รับผิดชอบ:นางสุคนธ์ทิพย์ บัวแดง)
253.00  
253.00  
244.00  
96.44  
25/04/2565
สมุนไพร กัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:103001) 1. มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรุ่งธิวา เรืองหงษา)
3.00  
33,328,104.44  
32,351,489.79  
-3.02  
18/08/2565
  (kpi_id:103003) 2.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรุ่งธิวา เรืองหงษา)
0.00  
31,341,242.00  
34,243,672.00  
9.26  
07/02/2566
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:104001) 1. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวดาราวดี สมหนองหาร)
0.00  
6,600.00  
3,937.26  
59.66  
04/07/2565
  (kpi_id:104002) 2. จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวดาราวดี สมหนองหาร)
0.00  
2,574,517.00  
1,166,154.00  
45.30  
04/07/2565
  (kpi_id:104003) 3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ (ผู้รับผิดชอบ:นายสรวิศร์ จารุกิติยวงศ์)
0.00  
7,476.00  
7,010.00  
93.77  
04/03/2565
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:105001) 1. ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา)
0.00  
171.00  
170.00  
99.32  
16/08/2565
  (kpi_id:105002) 2. ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ผู้รับผิดชอบ:นางนลินรัตน์ เตรียมพิทักษ์)
20,102.00  
1,407,425.00  
1,064,967.00  
75.67  
07/02/2566
  (kpi_id:105003) 3. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา)
0.00  
33,964.00  
251.00  
0.67  
04/07/2565
ระบบบริการก้าวหน้า
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:106001) 1. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวสุธัสรา ปิ่นละออ)
0.00  
40.00  
40.00  
100.00  
22/03/2565
  (kpi_id:106002) 2. ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวสุธัสรา ปิ่นละออ)
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
22/03/2565
  (kpi_id:106003) 3.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวสุธัสรา ปิ่นละออ)
0.00  
110.00  
98.00  
89.09  
19/05/2565
  (kpi_id:106004) 3.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์? (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวสุธัสรา ปิ่นละออ)
0.00  
135.00  
111.00  
82.22  
19/05/2565
  (kpi_id:106005) 3.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวสุธัสรา ปิ่นละออ)
0.00  
256.00  
232.00  
90.63  
19/05/2565
  (kpi_id:106006) 4. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด)
5.00  
5.00  
5.00  
100.00  
07/03/2566
  (kpi_id:106007) 5.1 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must) (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด)
2.00  
2.00  
2.00  
100.00  
07/03/2566
  (kpi_id:106008) 5.2 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must) (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด)
20.00  
20.00  
11.00  
55.00  
07/03/2566
  (kpi_id:106009) 5.3 จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นสูง (The best) (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด)
4.00  
5.00  
4.00  
87.50  
07/03/2566
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:107001) 6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ผู้รับผิดชอบ:นางโสพิน พิมเทพา)
0.00  
17,693.00  
10,068.00  
56.90  
16/08/2565
  (kpi_id:107002) 6.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ผู้รับผิดชอบ:นางโสพิน พิมเทพา)
0.00  
206.00  
206.00  
100.00  
21/02/2565
  (kpi_id:107003) 7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ผู้รับผิดชอบ:นางโสพิน พิมเทพา)
0.00  
375.00  
204.00  
54.40  
20/04/2565
  (kpi_id:107004) 7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ผู้รับผิดชอบ:นางโสพิน พิมเทพา)
0.00  
467.00  
274.00  
58.67  
20/04/2565
  (kpi_id:107005) 8. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (ผู้รับผิดชอบ:นางจันทราทร พละศักดิ์)
0.00  
100.00  
98.36  
98.36  
14/02/2565
  (kpi_id:107006) 9.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ผู้รับผิดชอบ:นางสิริมาบังอร หลาวทอง)
0.00  
2,917,160.00  
149.00  
5.11  
30/09/2565
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:108001) 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผู้รับผิดชอบ:นายพัดตรากฤติ พรมมี)
0.00  
44.00  
44.00  
100.00  
15/08/2565
  (kpi_id:108003) 2. ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน (ผู้รับผิดชอบ:นายวีระวุธ เพ็งชัย)
0.00  
44.00  
43.00  
97.73  
10/08/2565
องค์กรแห่งความสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:109001) 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา (ผู้รับผิดชอบ:นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์)
0.00  
62.00  
62.00  
100.00  
18/08/2565
  (kpi_id:109003) 4.1 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับเขตสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบ:นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์)
0.00  
45.00  
45.00  
100.00  
15/08/2565
  (kpi_id:109004) 4.2 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด (ผู้รับผิดชอบ:นางภัทรภรณ์ บัวพันธ์)
0.00  
45.00  
45.00  
100.00  
15/08/2565